Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Tijela Udruženja

Tijela Udruženja su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik.

Skupština

Skupština Udruženja je najviše tijelo upravljanja Udruženjem, a sačinjavaju je predstavnici članova Udruženja. Udruženja obrtnika Rab ima 17 članova Skupštine.
U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, brojčana i strukovna zastupljenost članova Udruženja.
Izbor predstavnika u Skupštinu obavljaju cehovi Udruženja,  vodeći računa o teritorijalnoj, strukovnoj i brojčanoj zastupljenosti članova.

Sastav i način izbora predstavnika u Skupštini uređuje se Odlukom o raspisivanju i provođenju izbora.

Izbori se raspisuju najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine.

U cilju osiguranja jedinstvenog funkcioniranja komorskog sustava izbori i konstituiranje tijela Udruženja moraju se provesti najkasnije 45 dana prije isteka mandata skupštine područne obrtničke komore.

Skupština Udruženja:

1. Donosi:

Statut, Program rada, Financijski proračun,Odluku o raspisivanju izbora, Poslovnik o radu Skupštine, pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju, odluku o izboru i pozivu predstavnika u Skupštinu POK-a, odluke kojima odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

2. Odlučuje o:

prihvaćanju godišnjeg izvještaja o radu i završnog računa Udruženja; osnivanju pravnih osoba za izvršavanje zadataka jedinstvenog komorskog sustava; najznačajnijim pitanjima obrtništva.

3. Imenuje i razrješava:

Predsjednika Udruženja, Potpredsjednika Udruženja, članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora.

Sjednice Skupštine sazivaju se najmanje dva puta godišnje.

Sjednicu Skupštine saziva i njome predsjedava Predsjednik Udruženja.

Sjednica Skupštine mora se sazvati i na zahtjev:

 1. Nadzornog odbora,
 2. Upravnog odbora,
 3. Najmanje 1/3 članova Skupštine.

Podnositelj zahtjeva dužan je svoj zahtjev za sazivanje Skupštine pismeno obrazložiti.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice članova Skupštine.

Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova, a kada odlučuje o Statutu, o raspisivanju izbora, iznosu za plaćanje doprinosa, financijskom proračunu Udruženja i o ponovnom odlučivanju na prijedlog Predsjednika Udruženja, potrebna je većina glasova svih članova Skupštine.

Član Skupštine koji se ne složi s prihvaćenom odlukom, može izdvojiti svoje mišljenje.

Odluke Skupštine i njenih tijela obvezatne su za sve članove Udruženja.

Rad Skupštine uređuje se Poslovnikom.

Članovi Skupštine u mandatnom razdoblju 2022.-2026.

Upravni odbor

Udruženje ima Upravni odbor, kojega čini 7 članova. Članovi Upravnog odbora su predsjednici Cehova Udruženja.

Upravni odbor:

 • provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
 • predlaže odluke i stajališta, te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja Skupština,
 • ustanovljuje i zastupa razvojne interese članova Udruženja s gledišta komorskog sustava, gospodarske politike i drugih pitanja značajnih za poduzetništvo i gospodarstvo Republike Hrvatske,
 • usklađuje međusobne interese cehova Udruženja,
 • donosi opće akte potrebne za rad Udruženja,
 • predlaže rebalans financijskog proračuna Udruženja,
 • imenuje i razrješava tajnika Udruženja na prijedlog Predsjednika Udruženja,
 • odlučuje o prigovorima na pojedine akte Udruženja,
 • imenuje i razrješava predstavnike Udruženja u druge organizacije i tijela,
 • određuje visinu naknada za usluge Udruženja,
 • odlučuje o kupnji i prodaji nekretnina, te o korištenju pokretnom imovinom Udruženja,
 • odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
 • osniva radna tijela Udruženja, odbore, komisije, imenuje njihove članove i određuje pobliže njihove zadatke u aktu o osnivanju,
 • daje mišljenja o propisima koja donose nadležna tijela jedinica lokalne samouprave,
 • putem tijela područne obrtničke komore predlaže tijelima Hrvatske obrtničke komore pokretanje inicijative kod nadležnih državnih tijela za donošenje zakona, podzakonskih propisa i drugih akata,
 • odlučuje o prigovorima zaposlenika Udruženja protiv pojedinačnih odluka s područja radnih odnosa,
 • odlučuje o visini naknade, nagrade, dnevnice i putne troškove za tijela Udruženja,
 • objavljuje pročišćeni tekst Statuta i drugih akata Udruženja,
 • donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,
 • donosi Pravilnik o radu cehova Udruženja,
 • rješava i ostala pitanja koja prema ovom Statutu nisu u djelokrugu rada drugih tijela Udruženja.

Članovi Upravnog odbora u mandatnom razdoblju 2022.-2026.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Udruženja ima 3 člana, a imenuje ih Skupština Udruženja iz redova članova Udruženja, na četiri godine. Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora Udruženja.
Članovi Nadzornog odbora Udruženja između sebe biraju predsjednika na svojoj prvoj sjednici.

Nadzorni odbor:

 1. nadzire provedbu Statuta i drugih općih akata Udruženja, te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Udruženja,
 2. nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruženja i raspolaganje sredstvima Udruženja,
 3. nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza Stručne službe Udruženja prema Statutu i drugim općim aktima Udruženja,
 4. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor obavlja i druge poslove za koje ga zaduži Skupština Udruženja.

Članovi Nadzornog odbora u mandatnom razdoblju 2022.-2026.

Predsjednik

Predsjednika imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Udruženja. Predsjednik predsjeda sjednicama Skupštine i Upravnog odbora. Predsjednik predstavlja i zastupa Udruženje obrtnika Rab u suradnji s ostalim komorama, organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu.

Željko Dumičić predsjednik je Udruženja obrtnika Rab u mandatu 2022.- 2026. godine.

Brza navigacija